Curs Auditor intern public

Auditor intern în sectorul public

Auditor intern în sectorul public

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Auditor intern în sectorul public.

Bun venit pe pagina dedicată cursului Auditor intern în sectorul public! Indiferent dacă sunteți deja auditor intern sau doriți să vă construiți o carieră în domeniul auditului public, acest curs vă va oferi cunoștințele și instrumentele necesare pentru a vă specializa în această profesie complexă.

Atunci când alegeți să urmați acest curs, veți beneficia de un program de formare de înaltă calitate, care respectă standardul ocupațional Auditor intern în sectorul public și cerințele impuse de UCAAPI pentru atestarea profesională. Veți beneficia de împletirea noțiunilor teoretice și practice și veți parcurge studii de caz relevante care vă vor ajuta să înțelegeți în profunzime procesele specifice domeniului de audit în sectorul public.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cursul are în componență două module obligatorii.

Cui se adresează cursul Auditor intern în sectorul public?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să fie auditori interni în sectorul public şi care trebuie să deţină cunoştinţele, abilităţile şi valorile necesare pentru a performa în domeniu.

De asemenea, prin intermediul acestui curs veţi putea dobândi abilităţile pe care auditorul intern trebuie să le demonstreze în îndeplinirea sarcinilor, conform reglementărilor de referinţă şi bunelor practici internaţionale.

Cursul este structurat conform cerinţelor Legii 672/2002, privind auditul public intern, art. 2, lit. c, j, u și acoperă domeniile cadrului general de competențe profesionale cunoștințele, abilitățile și valorile pe care o persoană trebuie să le dețină pentru exercitarea activității de audit public intern.

Obiectivele cursului Auditor intern în sectorul public:

 • Dezvoltarea competenţelor necesare auditorului intern pentru elaborarea şi documentarea programului de audit intern şi a programului intervenţiei la faţa locului;
 • Dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare auditorului pentru a concepe, selecta şi aplică teste în vederea evaluării eficienţei şi eficacităţii controalelor;
 • Dobândirea competenţei necesare pentru a analiza, evalua şi formula recomandări cu privire la problemele identificate în cadrul procesului de audit intern.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Auditor intern în sectorul public:

 • Conceptul, principiile și funcțiile auditului intern;
 • Standardele internaționale de audit intern;
 • Organizarea și dimensionarea funcției de audit public intern și relația acesteia cu alte forme de control;
 • Carta auditului intern și Normele metodologice privind exercitarea funcției de audit public intern în cadrul entităților publice;
 • Planficarea activității de audit public intern;
 • Comitetele de audit intern;
 • Auditul public intern în sistem de cooperare;
 • Atestarea auditorilor interni din sectorul public;
 • Raportarea anuală a activității de audit public intern;
 • Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern;
 • Identificarea și raportarea iregularităților precum și elementelor de fraudă și corupție;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate, de sistem și al performanței;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activității de audit public intern;
 • Tehnici, metode și instrumente de audit utilizate în realizarea misiunilor de audit public intern, inclusiv eșantionarea;
 • Supervizarea misiunilor de audit public intern;
 • Organizarea și funcționarea controlului intern managerial în România, implementarea standardelor de control intern și modele de control intern;
 • Organizarea managementului riscurilor în entități publice și identificarea, evaluarea, tratarea, controlul și monitorizarea riscurilor;
 • Evaluarea procesului de managementul riscurilor;
 • Guvernanță corporativă în entități și întreprinderi și – Codurile de bună practică;
 • Evaluarea procesului de guvernanță corporativă din entitatea publică;
 • Contabilitatea publică, organziare, documente primare, contabile și de sinteză contabilă;
 • Tehnici și proceduri pentru reflectarea tranzacțiilor privind activele, capitalurile și datoriile;
 • Evaluarea activității financiar – contabile;
 • Finanțe publice, rol, funcții, factori care influențează volumul resurselor și cheltuielilor publice;
 • Elaborarea bugetului, execuția bugetară deficit bugetar și datorie publică; necesități de finanțare;
 • Evaluarea activităților specifice finanțelor publice;
 • Management, concept, organizarea și funcționarea procesului, principii și funcții;
 • Evaluarea sistemului decizional al entității publice;
 • Utilizarea, funcționarea, securitatea și întreținerea sistemelor de calcul;
 • Utilizarea programelor informatice pentru introducerea, prelucrarea, validarea, stocarea și securitatea datelor;
 • Evaluarea activității privind tehnologia informației;
 • Actele normative, actele juridice, elaborarea și acțiunea în timp a acestora, acțiunile juridice și căile de atac;
 • Contractele, norma juridică, raportul juridic, răspunderea juridică, insolvența și prescripția;
 • Evaluarea activității juridice.

Agenda cursului Auditor intern în sectorul public:

Modul 1 – ziua 1 – Definiţia auditului intern, standarde internaţionale de audit, codul de conduită al auditorului intern

 • Definiţia auditului, termeni cheie;
 • Principiile auditului intern;
 • Cadrul legislativ al auditului intern public;
 • Tipologia auditului public intern – comparaţie între auditul de regularitate, auditul de sistem şi auditul performanţei;
 • Paralele între conceptul de audit intern şi alte concepte;
 • Organizarea şi funcţionarea auditului public intern la nivelul entităţilor publice;
 • Atestarea auditorilor interni;
 • Standarde internaţionale care reglementează activitatea de audit intern emise de The Institute of Internal Auditors (IIA) – prezentare generală;
 • Codul de conduită etică al auditorului intern;
 • Carta auditului intern.

Modul 1 – ziua 2 – Sistemul de management al riscului în entităţile publice

 • Cerinţele Standardelor internaţionale şi legislaţiei naţionale privind managementul riscului;
 • Definirea riscului şi a oportunităţii;
 • Principiile sistemului de managemnt al riscului conform cadrului COSO ERM;
 • Clasificarea riscurilor;
 • Identificarea obiectivelor generale şi a obiectivelor specifice ale entităţii;
 • Analiza mediului intern şi extern al entităţii publice;
 • Metode de identificare a riscurilor;
 • Riscul de fraudă.
 • Studii de caz.

Modul 1 – ziua 3 – Sistemul de management al riscului în entităţile publice

 • Identificarea activităţilor auditabile şi a riscurilor aferente acestora – modele;
 • Analiza şi ierarhizarea riscurilor;
 • Profilul de risc şi limita de toleranţă la risc;
 • Răspunsul la risc – strategii aplicabile;
 • Implementarea măsurilor de control al riscurilor;
 • Documentele sistemului de management al riscului: formularul de alertă la risc, registrul de riscuri, planul de implementare a măsurilor de control, fişa de urmarie a riscului şi rapoarte;
 • Monitorizarea şi revizuirea sistemului de management al riscului;
 • Modele şi studii de caz.

Modul 1 – zilele 3 şi 4 – Sistemul de control intern managerial (SCIM)

 • Cerinţele Standardelor internaţionale pentru controale interne eficace şi cerinţe legale şi reglementate;
 • Evaluarea implementării şi îmbunătăţirii SCIM conform cerinţelor Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice:
 • Mediul de control:
  • Standardul 1 – Etică şi integritatea: activităţi pe care trebuie să le efectueze conducerea entităţii publice pentru a asigura un climat etic în cadrul organizaţiilor, politica şi procedura privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor.
  • Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini: misiunea entităţii, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, obiectivele postului, fişa postului.
  • Standardul 3 – Competenţa, performanţa: evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor pe baza obiectivelor anuale individuale, elaborarea planului de pregătire profesională, definirea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru posturi.
  • Standardul 4 – Structura organizatorică: analiza periodică a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice, realizarea delegării, erori privind delegarea.
 • Performanţe şi managementul riscului:
  • Standardul 5 – Obiective: definirea obiectivelor generale şi specifice, erori posibile în definirea obiectivelor.
  • Standardul 6 – Planificarea: modele de planuri, erori privind planificarea.
  • Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor: stabilirea indicatorilor de performanţă, implementarea şi monitorizarea sistemului de management al performanţei.
 • Activităţi de control:
  • Standardul 9 – Proceduri: elaborarea procedurilor operaţionale aplicabile, actualizarea procedurilor, aplicarea de măsuri de control compensatorii în absenţa instrumentelor de control aşteptate.
  • Standardul 10 – Supravegherea: realizarea de către conducerea entităţii a unei bune supravegheri a activităţilor entităţii publice.
  • Standardul 11 – Continuitatea activităţii: planul de continuitate a activităţii
 • Informarea şi comunicarea:
  • Standardul 12 – Informarea şi comunicarea: planificarea, organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional
  • Standardul 13 – Gestionarea documentelor: proceduri privind inegistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea documentelor, arhivarea documentelor şi măsurile de securitate gestionarea documentelor clasificate.
  • Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiar: responsabilităţile ordonatorilor de credite/conducătorilor entităţilor publice privind raportarea financiară şi contabilă, responsabilităţile compartimentelor financiar-contabile, politici şi proceduri contabile.
 • Evaluare şi audit:
  • Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial
  • Standardul 16 – Auditul intern.

Modul 2 – ziua 1 – Planificarea misiunilor de audit intern, tipuri de misiuni de audit

 • Stabilirea universului de audit şi identificarea activităţilor auditabile;
 • Planificarea activităţii de audit intern: metodologia de elaborarea planului multianual de audit intern şi a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit intern şi de plan anual de audit intern;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate, de sistem şi al performanţei;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern al tehnologiilor informaţionale;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere şi misiunilor ad-hoc;
 • Auditul intern în sistem de cooperare.

Modul 2 – ziua 2 – Metodologia derulării misiunilor de audit public intern

 • Pregătirea misiunii de audit public intern: iniţierea misiunii de audit public intern, colectarea şi prelucrarea informaţiilor, analiza riscurilor şi evaluarea controlului intern, elaborarea programului misiunii de audit intern. Exemplesi studii de caz;
 • Tehnici, metode şi instrumente de audit utilizate la realizarea misiunii de audit public intern.
 • Modalităţi de eşantionare;

Modul 2 – ziua 3 – Metodologia derulării misiunilor de audit public intern

 • Realizarea intervenţiei la faţa locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste;
 • Tehnica de elaborare a fişei de identificare şi analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile şi modalităţi de evitare. Exemplu de FIAP. Exerciţiu de elaborare a unui FIAP;
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern public
 • Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere;
 • Elaborarea Raportului de audit;
 • Urmărirea recomandărilor.

Modul 2 – ziua 4 – Evaluarea şi supervizarea misiunilor de audit public intern

 • Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare. Exemple;
 • Elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
 • Evaluarea activităţii de audit public intern – prezentarea metodologiei;
 • Raportarea activităţii de audit;
 • Studii de caz şi exemple.

Cadrul legislativ pentru formare şi perfecţionare profesională

Cheltuielile pentru formare şi perfecţionare profesională a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autorităţile şi Instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare conform Legii 188/1999, modificată, completată şi republicată.
Programele de specializare şi perfecţionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor. Programul de formare pentru ocupaţia Auditor intern în sector public reprezintă 360 ore de formare profesională teoretică şi practică în conformitate cu Standardul ocupaţional aprobat prin Decizia Autorităţii Naţionale pentru Calificări nr. 373/18.11.2019.
Cursurile sunt organizate şi autorizate conform: OG 129/2000 republicată privind formarea profesională a adulţilor şi conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

Perioadă desfășurare curs Auditor intern în sectorul public:

Puteţi urma cursul on-line Auditor intern în sector public având în componenţă două module obligatorii, în perioada*:

Modul 1: 02, 03, 04 și 05 septembrie 2024, între orele 9:30 – 17:30
Modul 2: 30 septembrie, 01, 02 și 03 octombrie 2024, între orele 9:30 – 17:30

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Cursul se va finaliza cu dezvoltarea unui proiect, necesar în vederea susţinerii examenului de absolvire. La fiecare modul se vor adăuga 3 săptămâni în care se vor îmbina teoria şi practică individuală/la locul de muncă/la domiciliu/la sală, pentru dezvoltarea proiectului, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea lectorului. Formatorul va fi la dispoziţia cursanţilor atât prin intermediul consultaţiilor la sală conform unui program stabilit, cât şi prin consultaţii individuale, prin internet/e-mail, telefon etc..
Examenul de absolvire se va desfăşura online în data de 04 noiembrie 2024.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Auditor intern în sectorul public desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfășoară în format de videoconferință.

Preț curs Auditor intern în sectorul public:

Preţ curs online: 1.450 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 2.000 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea pentru obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Rezervarea locului în cadrul cursului se va face numai după achitarea taxei de participare.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Auditor intern în sectorul public, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!