Curs Auditor intern

Curs Auditor intern

Auditor intern

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Auditor intern.

Bun venit pe pagina cursului Auditor intern! Aici veți descoperi oportunitatea de a-ți dezvolta abilitățile în domeniul auditului intern și de a-ți consolida cunoștințele într-un mediu virtual interactiv. Prin intermediul cursului nostru veți descoperi informații valoroase despre rolul crucial pe care îl joacă auditorul intern în cadrul organizațiilor și beneficiile pe care le poate aduce în îmbunătățirea eficienței și a bunei guvernanțe corporative.

Conform Legii nr. 162/2017, entităţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului statutar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii de audit intern. Standardele de audit intern aplicabile entităţilor sunt standardele internaţionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de CAFR. Au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale entităţile mijlocii şi mari, precum şi societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome. Totodată, au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale şi entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele criterii: totalul activelor: 16.000.000 de lei; cifră de afaceri netă: 32.000.000 de lei; numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. Pentru entităţile enumerate anterior, obligaţia de auditare se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.
Potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie contravenție nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

În timpul acestui curs, veți explora conceptele cheie ale auditului intern, veți învăța despre metodele și tehnicile utilizate în evaluarea riscurilor și controlul intern, precum și despre modul în care acestea se aplică în practică. Veți avea acces la lecții interactive, studii de caz relevante și evaluări pentru a vă testa progresul. Echipa noastră de experți în domeniu vă va oferi suportul necesar pe parcursul cursului, astfel încât să puteți dobândi competențele necesare pentru a deveni un auditor intern de succes.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Auditor intern?

Cursul Auditor intern se adresează auditorilor financiari, salariaţilor cu atribuţii în domeniul auditului intern, antreprenorilor, precum şi oricărei persoane interesată în implementarea unui audit intern eficient în cadrul companiei/societăţii comerciale.

Cursul de specializare Auditor intern este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă înţelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbina în mod util cele două părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întâmpina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

Obiectivele cursului Auditor intern:

 • Extinderea cunoştinţelor de audit în afara graniţelor auditului financiar şi de conformitate;
 • Utilizarea eficientă a celor mai bune practici pe parcursul derulării auditului intern;
 • Planificarea şi desfăşurarea auditului intern;
 • Aplicarea metodologiei de audit intern bazat pe riscuri;
 • Dobândirea şi îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale în cadrul desfăşurării procesului de audit intern.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Auditor intern:

 • Aplică standardele internaționale de audit intern;
 • Aplică principiile și regulile de conduită ale Codului etic;
 • Elaborează documentația specifică desfăşurării activității de audit intern;
 • Planifică misiunea de audit intern;
 • Desfăşoară misiunea de audit intern;
 • Elaborează raportul de audit intern;
 • Raportează rezultatele activității de audit intern;
 • Evaluează eficacitatea sistemului de control intern;
 • Coordonează activitățile de audit cu alte funcții de control;
 • Analizează sistemul, structurile și procesele de guvernanță;
 • Evaluează cadrul de guvernanță corporativă;
 • Evaluează strategia și proiectele de responsabilitate socială corporativă;
 • Evaluează îndeplinirea cerințelor de raportare a indicatorilor ESG;
 • Analizează organizarea și funcționarea sistemului de control intern;
 • Evaluează adecvarea, eficiența și eficacitatea sistemului de control intern;
 • Evaluează procesul de management al riscurilor;
 • Evaluează funcționarea sistemului de management antifraudă și anticorupție;
 • Elaborează Programul de asigurare și îmbunătățire a calității;
 • Evaluează cadrul de control intern aferent tehnologiilor informatice și reziliența organizațională;
 • Analizează riscurile generate de utilizarea programelor informatice;
 • Analizează procedurile financiar contabile;
 • Evaluează activitatea financiar contabilă.

Agenda cursului Auditor intern:

Ziua 1 – Standardele internaţionale pentru practica auditului intern emise de THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA)

 • Introducere în Auditul Intern
  • Cadrul legislativ al auditului intern la nivel naţional;
  • Principiile auditului intern;
  • Definiţia auditului intern şi abordări ale acesteia;
  • Paralele între conceptul de audit intern şi alte concepte;
  • Tipuri de misiuni de audit intern;
  • Activitatea de asigurare şi consultanţă;
  • Principiile fundamentale pentru Practica Profesională a Auditului Intern;
  • Exemple.
 • Standardele internaţionale pentru practica auditului intern emise de THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA)
  • Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern – IPPF (Internaţional Professional Practices Framework) emis de Global IIA (The Institute of Internal Auditors – Institutul Internațional al Auditorilor Interni, USA);
  • Standardele Internaţionale de Audit Intern – Standardele de calificare (seria 1XXX);
  • Standardele Internaţionale de Audit Intern – Standarde de performanţă (20XX).
 • Caracteristicile structurilor de audit şi auditorilor implicaţi în efectuarea activităţilor de audit intern
  • Carta auditului intern;
  • Codul de Etică – principii: Integritate, Obiectivitate, Confidenţialitate, Competenţă.

Ziua 2 – Managementul riscurilor – COSO ERM

 • Guvernanţă corporativă;
 • Definirea riscului şi a Enterprise Risk Management (ERM);
 • COSO ERM – Abordarea bazată pe principii;
 • Stabilirea misiunii, viziunii şi a valorilor organizaţionale – cultura organizaţională în contextul atitudinii faţă de risc;
 • Obiective generale şi specifice în contextul strategiei organizaţionale;
 • Abordarea procesuală în vederea atingerii obiectivelor organizaţionale;
 • Clasificarea riscurilor;
 • Identificarea proceselor/activităţilor/programelor desfăşurate în cadrul entităţii şi cuprinse în sfera auditului intern şi a riscurilor aferente;
 • Analiza şi ierarhizarea riscurilor în funcţie de probabilitate şi impact;
 • Definirea apetitului pentru risc al organizaţiei;
 • Profilul de risc;
 • Strategii de răspuns la risc;
 • Gestionarea riscului de fraudă;
 • Riscurile generate de tehnologiile informaţionale;
 • Activitate practică (studiu de caz).

Ziua 3 – Controlul intern și planificarea auditului

 • Control internModelul COSO prezentarea generală a cerinţelor pe cele 5 componente:
  • Mediul de control;
  • Managementul riscului şi managementul performanţei;
  • Activităţi de control;
  • Informarea şi comunicarea;
  • Monitorizare şi îmbunătăţire.
 • Planificarea auditului;
  • Conceptul de planificare a auditului intern;
  • Planificarea multianuală/anuală a activităţilor de audit;
  • Planul de audit;
 • Metodologia derulării misiunilor de audit intern;
  • Desfăşurarea misiunii de audit intern de regularitate/conformitate:
  • Pregătirea misiunii de audit: iniţierea misiunii de audit. Şedinţa de deschidere, colectarea şi prelucrarea informaţiilor, analiza riscurilor şi evaluarea controalelor interne şi elaborarea planului aferent misiunii de audit.

Ziua 4 – Metodologia derulării misiunilor de audit intern

 • Intervenţia la faţa locului: efectuarea testărilor şi formularea constatărilor, analiza problemelor şi formularea recomandărilor, revizuirea documentelor, şedinţa de închidere.
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern: elaborarea proiectului de audit intern, concilierea;
 • Studii de caz şi îndrumări practice.
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern: elaborarea şi transmiterea raportului de audit.

Ziua 5 – Raportarea rezultatelor, supervizarea și urmărirea implementării recomandărilor

 • Metodologia derulării misiunilor de audit intern:
  • Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern – elaborarea şi transmiterea raportului de audit;
  • Supervizarea misiunii de audit intern;
  • Urmărirea implementării recomandărilor;
  • Studii de caz şi simularea desfăşurării unei misiuni de audit, sesiune de întrebări din partea cursanţilor;
  • Evaluarea activităţii de audit intern.

Perioadă desfășurare curs Auditor intern:

Puteţi urma cursul Auditor intern în sistem online sincron în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 01, 02, 03, 04 și 05 iulie 2024, între orele 9:30 – 17:00
Sesiunea 2: 22, 23, 24, 25 și 26 iulie 2024, între orele 9:30 – 17:00

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Sesiunile teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM (teorie) și pe Google Classroom (exerciţii practice și seminarii). Modulele de curs sunt urmate de activităţi practice individuale (la locul de muncă/domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispoziţia cursanţilor pentru consultări individuale, prin internet/e-mail, telefon etc. Prezenţă vă fi obligatorie la examinare care va avea loc după încheierea practicii şi recapitulare.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Auditor intern desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfășoară în format de videoconferință.

Preț curs Auditor intern:

Preţ curs online: 880 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 2.090 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – numai pentru persoanele care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Auditor intern (cod COR 241105) recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor pentru ocupaţia Auditor intern, cod COR 241105, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei. Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!