Curs Manager proiect

Curs Manager proiect

Manager proiect

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Manager proiect.

Bun venit pe pagina cursului Manager proiect! Indiferent dacă sunteți deja un profesionist în domeniul gestionării proiectelor sau abia începeți să vă dezvoltați în această direcție, acest curs vă oferă oportunitatea de a vă consolida abilitățile și cunoștințele în managementul proiectelor.

Încă de la începutul cursului, veți alege o idee de proiect pe care o veți dezvolta și o veți transforma într-un proiect, alături de profesioniști de elită și traineri de top.

În cadrul cursului Manager proiect, veți studia planificarea, organizarea, controlul și monitorizarea proiectelor. Veti descoperi modalități eficiente de a identifica și de a gestiona riscurile, de a stabili și de a gestiona bugetele, de a coordona echipele de lucru și de a comunica eficient cu toți actorii implicați în proiect. Cu abordarea noastră practică și studii de caz relevante, veți putea aplica imediat cunoștințele dobândite și veți deveni un manager de proiect de succes.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cursul are în componență două module obligatorii.

Cui se adresează cursul Manager proiect?

Programul de formare Manager proiect se adresează:

 • Persoanelor care doresc să elaboreze proiecte în cadrul organizaţiei sau independent;
 • Membrilor echipelor de proiect, persoanelor implicate în implementarea proiectelor de orice tip şi tuturor celor care doresc să capete cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului de proiect;
 • Managerilor de vârf şi managerilor de linie implicaţi în derularea proiectelor;
 • Specialiştilor sau coordonatorilor compartimentelor implicate în elaborarea şi implementarea proiectelor, reprezentanţi ai entităţilor publice;
 • Auditorilor financiari, auditorilor interni şi personalului cu atribuţii de control care urmează să evalueze proiectele implementate în organizaţii.

Obiectivele cursului Manager proiect:

 • În urma finalizării cursului Manager proiect, absolvenţii vor avea capabilitatea să:
  • conceapă un proiect.
  • implementeze elementele de bază ale managementului de proiect.
  • lucreze fără probleme într-o echipă la un proiect.
  • planifice diverse tipuri de proiecte.
  • evalueze factorii de risc implicați într-un proiect și să îi gestioneze eficient.
  • gestioneze toate sarcinile proiectului pentru a satisface nevoile organizaţiei, ale consumatorilor și ale părților interesate.
  • identifice potențialul neexploatat al diferitelor metodologii de afaceri care pot fi utilizate pentru finalizarea cu succes a unui proiect.
  • programeze și să aloce diferite sarcini și lucrări între membrii echipei pentru finalizarea unui proiect.
  • stabilească şi să implementeze standardul de calitate într-un proiect.
  • elaboreze și să planifice bugetul proiectului.
  • utilizeze toate instrumentele de comunicare și de afaceri pe care le are la dispoziție pentru atingerea obiectivelor proiectului.
  • alinieze planurile de proiect cu cele ale modelului de afaceri al organizației.
  • adapteze procesele și sarcinile proiectului în funcție de factorii interni și externi.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Manager proiect:

 • Planificarea activităților de integrare a proiectelor în cadrul unei organizații prin crearea specificațiilor de proiect, efectuarea analizei PESTEL, stabilirea relațiilor de afaceri și negocierea cu părțile interesate;
 • Asigurarea managementului de proiect, prin elaborarea documentației proiectului, administrarea indicatorilor de evaluare și gestionarea informațiilor şi a metodologiilor proiectelor;
 • Asigurarea managementului resurselor materiale (logistică, echipamente, stocuri) în cadrul proiectului;
 • Aplicarea managementului schimbării;
 • Planificarea resurselor;
 • Realizarea managementului costurilor în cadrul proiectelor prin controlul cheltuielilor, furnizarea rapoartelor de analiză cost beneficiu și gestionarea bugetelor;
 • Utilizarea principiilor managementului calității în cadrul proiectelor prin identificarea cerințelor legale, asigurarea conformității cu cerințele legale și respectarea standardelor companiei;
 • Aplicarea managementului resurselor umane în cadrul proiectelor;
 • Efectuarea analizei riscurilor;
 • Aplicarea principiilor de gestionare a conflictelor;
 • Realizarea managementul comunicării în cadrul proiectelor.

Tematica programului de formare:

 • Managementul de proiect și parteneriate în contextul organizațional:
  • Managementul de proiect în organizație: analiza contextului, specificațiile proiectului, managementul aşteptărilor, strategii utilizate în managementul de proiect;
  • Managementul părților interesate.
 • Procesele managementului proiectului: inițierea, planificarea, execuția, monitorizarea, controlul și finalizarea proiectului:
  • Stabilirea scopului, obiectivelor şi criteriilor de succes ale proiectului;
  • Stabilirea activităţilor specifice atingerii scopului proiectului.
 • Managementul resurselor proiectului și managementul timpului:
  • Estimarea duratelor activităților proiectului;
  • Stabilirea dependențelor între activități și a modului de eşalonare în timp a realizării acestora;
  • Estimarea duratei totale a proiectului;
  • Estimarea cantitativă și calitativă a resurselor necesare realizării proiectului;
  • Planificarea şi controlul achiziţiilor şi contractelor;
  • Monitorizarea și controlul alocării și consumului de resurse.
 • Managementul costului proiectului: Bugetul proiectului
  • Estimarea costurilor;
  • Stabilirea bugetului proiectului;
  • Monitorizarea și controlul utilizării bugetului proiectului.
 • Managementul riscurilor în proiecte: identificarea, estimarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor pentru proiect;
 • Managementul calității proiectului;
 • Managementul schimbării;
 • Managementul echipei de proiect: Leadership, stiluri de management, formarea și dezvoltarea echipei;
 • Managementul crizelor și al conflictelor;
 • Managementul comunicării: procesul comunicării în cadrul proiectelor.

Agenda cursului Manager proiect:

Modul 1 – Sesiunea 1 – Inițierea proiectului, stabilirea specificațiilor proiectului și analiza factorilor interesați

 • Sesiune introductivă;
 • Noţiuni generale de Management al Proiectelor;
 • Inițierea proiectului: analiza contextului, analiza problemelor, analiza oportunității unui proiect, stabilirea priorităților, selecția proiectului de realizat;
 • Identificarea cerințelor specifice și stabilirea specificațiilor proiectului, inclusiv a criteriilor de succes pentru rezultatele livrate ca urmare a realizării proiectului;
 • Identificarea și analiza factorilor interesaţi.

Modul 1 – Sesiunea 2 – Planul de management al proiectului – etape

 • Planul de management al proiectului: etape;
 • Stabilirea scopului, rezultatelor şi a obiectivelor proiectului;
 • Stabilirea structurii detaliate a proiectului (WBS);
 • Estimarea duratelor activităților proiectului;
 • Stabilirea dependențelor între activități;
 • Prioritizarea activităţilor şi evenimentelor cheie ale proiectului;
 • Estimarea duratei totale a proiectului;
 • Stabilirea modului de eşalonare în timp a realizării activităților: diagrama Gantt;
 • Estimarea cantitativă și calitativă a resurselor necesare realizării proiectului;
 • Planificarea achiziţiilor şi contractelor.

Modul 1 – Sesiunea 3 – Planul de management al proiectului – etape

 • Bugetul proiectului;
 • Buget (Categorii de cheltuieli);
 • Estimarea consumurilor de resurse necesare pentru realizarea activităţilor (umane/materiale/informaţionale/financiare etc.);
 • Estimarea costurilor asociate resurselor necesare;
 • Construirea bugetului proiectului;
 • Finalizarea și aprobarea planului de management al proiectului, după analiza de corelare între termene și consumurile de resurse necesare, la nevoie realocarea resurselor sau adaptarea activităţilor în limita resurselor și modificarea duratei totale estimate a proiectului;
 • Managementul riscurilor: identificarea, estimarea și evaluarea riscurilor pentru proiect.

Modul 2 – Sesiunea 1 – Implementarea proiectului

 • Implementarea proiectului;
 • Managementul activităților proiectului;
 • Livrarea rezultatelor și realizarea scopului;
 • Managementul comunicării: procesul comunicării în cadrul proiectelor;
 • Managementul calității proiectului;
 • Realizarea achiziţiilor în proiect.

Modul 2 – Sesiunea 2 – Monitorizarea și controlul proiectului

 • Monitorizarea şi controlul proiectului;
 • Monitorizarea activităților: stabilirea de indicatori, metode de monitorizare, măsurare, obținerea și interpretarea datelor;
 • Monitorizarea și controlul alocării și consumului de resurse;
 • Monitorizarea și controlul utilizării bugetului proiectului;
 • Monitorizarea riscurilor;
 • Controlul proiectului: luarea de decizii adecvate pentru a finaliza cu succes proiectul – acțiuni de diminuare a abaterilor față de plan sau revizuirea planului de management al proiectului;
 • Managementul schimbărilor.

Modul 2 – Sesiunea 3 – Managementul echipei de proiect

 • Managementul echipei de proiect: Leadership, stiluri de management, formarea și dezvoltarea echipei;
 • Managementul crizelor și al conflictelor;
 • Recapitulare finală și concluzii.

Perioadă desfășurare curs Manager proiect:

Puteţi urma cursul Manager proiect în sistem on-line sincron în perioada (ambele module sunt obligatorii)*:

Modul 1: 15, 16 și 17 iulie 2024, între orele 9:30 – 17:30
Modul 2: 12, 13 și 14 august 2024, între orele 9:30 – 17:30

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

La fiecare modul se vor adăuga activităţi de practică individuală (la locul de muncă sau la domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Sesiunile teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM. Ultimele două zile ale săptămânilor de teorie sunt dedicate studiilor de caz. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea lectorului formator. Acesta va fi la dispoziţia cursanţilor atât prin intermediul consultaţiilor individuale cât şi prin întâlniri de grup, prin internet/e-mail, telefon, etc.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Manager proiect desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfășoară la sală sau în format de videoconferință, după caz.

Preț curs Manager proiect:

Preţ curs online: 1.250 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 2.650 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) numai pentru persoanele care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Manager proiect (cod COR 242101) recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor pentru ocupaţia Manager proiect, cod COR 242101, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei.
Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!