Curs SCIM

Curs SCIM

Control intern managerial și managementul riscului în entități publice

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Responsabil proces.

Bun venit pe pagina cursului Control intern managerial și managementul riscului în entități publice! Indiferent dacă sunteți deja implicat în implementarea și dezvoltarea SCIM sau dacă doriți să vă dezvoltați abilitățile în acest domeniu, acest program de formare vă oferă oportunitatea de a vă specializa în controlul intern managerial și managementul riscului în entitățile publice.

Temele abordate în cadrul cursului acoperă aspecte specifice legate de implementarea controlului intern în entitățile publice, conform Codului controlului intern managerial al entităților publice aprobate prin Ordinul SGG 600/2018. Vei învăța și despre modalitățile practice de implementare a proceselor de management al riscului și a sistemului de control intern/managerial în concordanță cu legislația specifică entităților publice.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul SCIM?

Cursul Controlul intern managerial şi managementul riscului în entităţi publice se adresează:

 • Auditorilor interni;
 • Persoanelor din conducerea entităţilor publice;
 • Membrilor comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în entităţile publice;
 • Membrilor echipei de gestionare a riscurilor/responsabililor cu riscurile;
 • Întregului personal implicat în activităţile de implementare şi monitorizare a sistemului de control intern managerial din entităţile publice.

Scopul cursului: Abordarea unor modalităţi practice de implementare a proceselor de management al riscului şi sistemului de control intern managerial în cadrul entităţilor publice în concordanţă cu legislaţia specifică incidentă în cauză.

Obiectivele cursului SCIM:

 • La finalul cursului, participanţii vor putea să:
  • Cunoască şi să analizeze etapele proceselor de administrare şi de managementul riscurilor din entitatea publică în care activează;
  • Cunoască şi să identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern managerial în entitatea publică în care activează;
  • Analizeze şi să implementeze cerinţele celor 16 standarde de control managerial în entităţi publice;
  • Analizeze documentele de organizare specifice entităţilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
  • Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern managerial din cadrul entităţii publice în care activează;
  • Să întocmească raportul anual asupra sistemului de control intern managerial.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Responsabil proces:

 • Dezvoltarea personală continuă;
 • Organizarea și gestionarea activităților la locul de muncă;
 • Aplicarea diverselor procese de afaceri într-o gamă largă de industrii;
 • Elaborarea și proiectarea documentelor, inclusiv manuale de instruire, schițe de proces, diagrame de flux și proceduri de implementare;
 • Identificarea caracteristicilor specifice ale procesului şi a metodelor adecvate de control;
 • Utilizarea instrumentelor de control și monitorizare a proceselor;
 • Utilizarea instrumentelor de îmbunătățire a performanțelor proceselor;
 • Îmbunătăţirea performanţelor procesului.

Agenda cursului Controlul intern managerial al instituţiilor publice armonizată cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018:

Modul 1 – Performanța și managementul riscului

 • Cerinţe legale şi reglementate;
 • Prezentarea cerințelor Ordinului SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 8 Managementul riscului;
  • Managementul riscului;
  • Eveniment și incident: definiții și exemple;
  • Definiția riscului, amenințări și oportunități, incertitudine vs. certitudine, enunțarea riscului;
  • Managementul riscului vs. managementul problemelor;
  • Tipologia riscurilor;
  • Principiile managementului riscului la nivel organizațional;
  • Guvernanță și cultură organizațională: scop, misiune, viziune și valori;
  • Managementul riscului – componentă esențială în implementarea strategiei organizaționale;
  • Planificare strategică – planul strategic instituțional.
 • Prezentarea Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 6Planificarea:
  • Planificarea anuală;
  • Prioritatea resurselor: metode și exemple.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 5Obiective;
  • Obiectivul – baza programării manageriale: obiective strategice și generale, obiective specifice: tipologie, etape de identificare, caracteristici, ținte și rezultate, bune practici și deficiențe în elaborare;
  • Obiective generale și obiective specifice – exemple, studii de caz, deficiențe în definirea obiectivelor;
  • Identificarea proceselor și activităților necesare pentru atingerea obiectivelor și realizarea strategiei organizaționale.

Modul 2 – Performanța și managementul riscului

 • Identificarea riscurilor: metode, bune practici și deficiențe;
 • Analiza factorilor generatori de riscuri – analiza mediului intern şi extern organizațional, analiza SWOT;
 • Metode de identificare a riscurilor: Brainstorming, Papion, diagrame (cauză-efect şi analiza de flux);
 • Apetitul și toleranța la risc: definire, stabilirea limitei de toleranță la risc, exemple și bune practici;
 • Prioritizarea riscurilor;
 • Răspunsul la risc;
 • Strategii proactive pentru abordarea riscurilor: măsuri împotriva riscurilor care conduc atât la efecte negative cât și la efecte pozitive și selecția opțiunii de abordare a riscului;
 • Planul de documentare, implementare și îmbunătățire al Sistemului de Management al riscului: metodologie, roluri și responsabilități, documentația specifică, toleranța grupurilor de interese, raportare, monitorizare și control;
 • Viziunea de portofoliu: agregarea riscurilor, registrul de riscuri;
 • Planul de implementarea a măsurilor de control, implementarea și monitorizarea măsurilor de control la nivel procesual și organizaţional.

Modul 3 – Performanța și managementul riscului

 • Monitorizarea și controlul;
 • Revizuirea și Raportarea riscurilor;
 • Riscul de fraudă: definiţie, factori favorizanți, tipologia riscului de fraudă;
 • Triunghiul fraudei: justificarea, presiunea, oportunitatea, măsuri;
 • Responsabilități în gestionarea riscului de fraudă;
 • Riscul și performanța organizațională;
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 7 Monitorizarea performanțelor:
  • Indicatori de performanța, ținte, analiza rezultatelor, măsuri – exemple, studii de caz, bune practici, deficiențe;
  • Monitorizarea și evaluarea performanței;
  • Raportarea monitorizării performanței.
 • Componentele controlului intern și instrumentele specifice controlului intern;
 • Organizarea sistemului de control intern managerial al entităţilor publice;
 • Documentele specifice pentru implementarea, funcționarea și îmbunătăţirea sistemului de control intern managerial.

Modul 4 – Mediul de control

 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 1Etică și integritateastudii de caz și teme de lucru:
  • Codul de conduită și furnizarea de consiliere etică;
  • Semnalarea neregularităților;
  • Evitarea conflictelor de interese;
  • Declararea averilor, intereselor și a bunurilor primite cu titlu gratuit: documente și înregistrări.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 2Atribuţii, funcţii, sarcini – studii de caz și teme de lucru:
  • Repartizarea atribuțiilor către structurile organizaționale compartimentale;
  • Repartizarea sarcinilor salariaților;
  • Sprijinirea angajaților pentru îndeplinirea sarcinilor cu grad de complexitate ridicat;
  • Gestionarea funcțiilor sensibile.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 3Competenţa, performanţastudii de caz și teme de lucru:
  • Recrutarea și promovarea pe baza competențelor, experienței și performanței angajaților;
  • Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților;
  • Pregătirea profesională a angajaților.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 4Structura organizatoricăstudii de caz și teme de lucru:
  • Stabilirea și actualizarea structurii organizatorice;
  • Delegarea atribuțiilor în cadrul entității.

Modul 5 – Activități de control

 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 9Proceduristudii de caz și teme de lucru:
  • Elaborarea, actualizarea, revizuirea procedurilor și stabilirea activităților procedurabile;
  • Monitorizarea aplicării procedurilor – gestionarea abaterilor.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 10Supraveghereastudii de caz și teme de lucru:
  • Aspecte esențiale care fac obiectul activităţilor de control;
  • Instrumente de control şi deficiențe în control;
  • Acte de control, planuri de măsuri.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 11Continuitatea activitățiistudii de caz și teme de lucru:
  • Stabilirea activităților esențiale care se desfășoară în entitate;
  • Identificarea riscurilor și evaluarea impactului acestora asupra activităților esențiale;
  • Măsuri pentru asigurarea continuității activităţilor;
  • Planul de continuitate al activității.

Modul 6 – Informarea, comunicarea, evaluare și audit

 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 12 Informarea și comunicareastudii de caz și teme de lucru:
  • Analiza nevoilor informaționale ale entității;
  • Proiectarea, implementarea și îmbunătăţirea sistemului informațional.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 13Gestionarea documentelorstudii de caz și teme de lucru:
  • Organizarea activităților de gestionare a documentelor;
  • Stabilirea accesului la documentele din cadrul entității;
  • Păstrarea și arhivarea documentelor.
 • Prezentarea cerințelor Standardului 14Raportarea contabilă şi financiară: organizare, efectuare corectă a înregistrărilor contabile, inventarierea, întocmirea situațiilor financiare.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 15Evaluarea sistemului de control intern managerialstudii de caz și teme de lucru:
  • Organizarea activităților de autoevaluare a SCIM;
  • Efectuarea activităților de autoevaluare a SCIM;
  • Situații centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM;
  • Raportarea asupra SCIM;
  • Planul de dezvoltare SCIM.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 16Auditul intern: organizarea structurii de audit intern, planificarea misiunilor de audit intern, desfășurarea misiunilor de audit intern, implementarea recomandărilor adresate de auditorii interni, rolul auditului intern în funcționarea și îmbunătățirea SCIM.

Perioadă desfășurare curs SCIM:

Puteţi urma cursul SCIM în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 22, 23, 24, 25 și 26 iulie 2024 între orele 9:30 – 17:00
Sesiunea 2: 26, 27, 28, 29 și 30 august 2024 între orele 9:30 – 17:00

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Sesiunile teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM (teorie) și pe Google Classroom (exerciţii practice și seminarii). Sesiunile de curs sunt urmate de activităţi practice individuale (la locul de muncă/domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispoziţia cursanţilor pentru consultări individuale, prin internet/e-mail, telefon etc.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire al cursului Controlul intern managerial şi managementul riscului în entităţi publice desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfășoară la sală sau în format de videoconferință, după caz.

Preț curs SCIM:

Preţ curs online: 1.180 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 2.350 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 lei (nu se aplică TVA) – doar pentru cei care doresc şi întrunesc condiţiile pentru obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.
*Cursurile la sală se organizează la cerere pentru grupuri organizate. Preţurile sunt valabile pentru cursurile OPEN susţinute în Bucureşti sau la sediul clienţilor. Dacă doriţi un curs dedicat, într-un alt tip locaţie (Săli de conferinţă, hotel, etc.), vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Responsabil proces cod COR 242104, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!