Legislație Audit Intern

Provocări și Soluții în Implementarea Cerințelor de Audit Intern conform Legii nr. 162/2017

Legislație Audit Intern - Articol Top Quality Management

Auditul intern reprezintă un element esențial în asigurarea transparenței, integrității și eficienței activităților entităților, fiind reglementat în România de Legea nr. 162/2017. Această lege stabilește cerințele privind organizarea și exercitarea activității de audit intern pentru entitățile supuse auditului statutar, având în vedere standardele internaționale emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii și adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară din România (CAFR).

Conform prevederilor legii, entitățile a căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern. Această obligație se aplică în special entităților mijlocii și mari, precum și societăților sau companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome.

De asemenea, sunt supuse auditului financiar și entitățile care depășesc anumite limite financiare. Aceste limite sunt definite prin trei criterii, și anume:

 • Totalul activelor: 16.000.000 de lei
 • Cifră de afaceri netă: 32.000.000 de lei
 • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50

Entitățile care depășesc aceste limite în cel puțin două exerciții financiare consecutive sunt obligate să efectueze auditul intern. Aceasta este o măsură importantă pentru a asigura că entitățile care au o dimensiune semnificativă și impact economic sunt supuse unui control intern riguros.

Consecințele nerespectării cerințelor legale privind organizarea activității de audit intern sunt reglementate de aceeași lege. Potrivit articolului 44 din Legea nr. 162/2017, nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit constituie o contravenție. Aceasta este sancționată cu o amendă în cuantum de la 50.000 lei la 100.000 lei. Aceste amenzi au rolul de a motiva entitățile să respecte obligațiile legale în vederea menținerii unui mediu de afaceri corect și transparent.

Standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii (IIA) oferă un set de cerințe obligatorii pentru a realiza auditul intern in companii. Iată câteva avantaje ale auditului intern conform standardelor IIA:

 • Identificarea Riscurilor și Controlul Intern: Auditul intern ajută la identificarea și evaluarea riscurilor operaționale, financiare și de conformitate. Acest proces permite dezvoltarea și implementarea de măsuri de control intern pentru a gestiona eficient aceste riscuri și pentru a preveni potențiale fraude sau erori.
 • Îmbunătățirea Eficienței și Eficacității: Prin evaluarea procedurilor și proceselor interne, auditul intern poate identifica oportunități de îmbunătățire a eficienței și eficacității operațiunilor. Acest lucru poate duce la economii de costuri, reducerea timpiilor de procesare și optimizarea resurselor.
 • Monitorizarea și Raportarea: Auditul intern furnizează un mecanism de monitorizare continuă a activităților și respectării politicilor și procedurilor stabilite. Rapoartele periodice ale auditului intern sunt esențiale pentru luarea deciziilor de management și pentru informarea părților interesate, inclusiv investitori și organisme de reglementare.
 • Sprijin în Luarea Deciziilor: Echipa de audit intern oferă managementului o perspectivă independentă și obiectivă asupra problemelor și potențialelor îmbunătățiri. Aceasta poate ajuta managementul să ia decizii mai bine fundamentate și să își concentreze eforturile pe zonele critice ale afacerii.

Provocările la implementarea cerințelor art. 44 din Legea nr. 162/2017

Implementarea cerințelor art. 44 din Legea nr. 162/2017 poate implica unele provocări pentru firme și organizații, în special în cazul în care nu au avut anterior o structură de audit intern. Iată câteva dintre aceste provocări:

 • Resurse Umane și Financiare: Organizarea și menținerea unui departament de audit intern poate necesita resurse semnificative, inclusiv personal calificat, formare, software și infrastructură tehnică. Alocarea acestor resurse poate fi un obstacol pentru entitățile mai mici sau pentru cele care nu au avut anterior o activitate de audit intern dezvoltată.
 • Resistența la Schimbare: Implementarea cerințelor de audit intern poate întâmpina rezistență din partea unor membri ai organizației care pot considera că aceasta implică o supraîncărcare de regulamente și proceduri. Comunicarea eficientă și conștientizarea importanței auditului intern pot ajuta la depășirea acestei provocări.
 • Integrarea cu Cultura Organizațională: Încorporarea unei culturi a auditului intern poate necesita timp și efort pentru a se alinia cu cultura și valorile organizației. Acest proces de integrare este important pentru a asigura sprijinul și angajamentul din partea tuturor angajaților.
 • Evaluarea Permanentă: Auditul intern necesită o evaluare continuă pentru a se asigura că răspunde la nevoile organizației și la schimbările în mediul de afaceri. Ajustările periodice pot fi necesare pentru a menține relevanța și eficacitatea auditului intern.

Pentru a depăși aceste provocări, este esențial ca organizațiile să investească în pregătirea și dezvoltarea echipei de audit intern, să promoveze conștientizarea importanței auditului intern în cadrul întregii companii și să integreze această activitate în procesele și cultura organizațională. Cu abordarea potrivită și angajamentul adecvat, cerințele din Legea nr. 162/2017 pot fi îndeplinite cu succes, aducând beneficii semnificative în ceea ce privește managementul riscurilor, eficiența operațională și luarea deciziilor informate.

În final, dacă sunteți în căutarea unei oportunități de dezvoltare profesională care să vă permită să vă îmbunătățiți competențele în domeniul auditului intern, cursul oferit de Top Quality Management este alegerea perfectă pentru voi.

Cursul Auditor Intern vă va ghida prin conceptele esențiale ale auditului intern și vă va oferi instrumentele necesare pentru a evalua eficacitatea sistemelor de Control Intern Managerial din cadrul organizației dvs. Veți învăța tehnici avansate de analiză și evaluare, precum și modalități de identificare a oportunităților de îmbunătățire a proceselor interne.