ISO 9001:2015 și SCIM

Articol ISO 9001:2015 și SCIM - Top Quality Management

Integrarea cerințelor ISO 9001:2015 în standardele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în entitățile publice

În acest articol vom detalia o serie de cerințe comune ISO 9001:2015 şi OSGG 600/2018 și vom prezenta o listă a corespondenței dintre cele două standarde.

Leadeship și angajament

OSGG 600/2018, Art. 2
Conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare, precum şi de standardele de control intern managerial, măsuri necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
OSGG 600/2018, Art. 10
Controlul intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor entităților publice, care au obligația proiectării, implementării și dezvoltării continue a acestuia. Încredințarea unor terți a realizării activităților privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial al entității publice presupune că, în această situație, conducătorul entității publice nu își îndeplinește propriile atribuții cu bune rezultate.


Acestor articole le corespund cerințele ISO 9001:2015: 5.1 Leadership şi angajament / 5.1.1 Generalităţi
Atât ISO 9001:2015, cât și OSGG 600/2018 au în vedere importanța conducerii și angajamentului în implementarea și menținerea sistemelor de management.
Ambele documente pun accent pe stabilirea obiectivelor și politicii, asigurarea alinierii lor cu direcția strategică a organizației și asigurarea disponibilității resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective. Cu toate acestea, ISO 9001:2015 se concentrează pe îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, în timp ce OSGG 600/2018 are un scop mai larg, acoperind aspecte legate de controlul intern managerial și gestionarea bunurilor din domeniul public.

Roluri organizaționale, autorități și responsabilități

OSGG 600/2018, Art. 3
(1) În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entităţii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.
(2) Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a entităţii publice, cu excepţia compartimentului de audit public intern; în cazul entităţilor publice locale care nu au o structură organizatorică dezvoltată, Comisia de monitorizare poate cuprinde reprezentanţi ai compartimentelor, desemnaţi de către conducătorul entităţii publice.
(3) Comisia de monitorizare este coordonată de către un preşedinte, care poate fi conducătorul entităţii sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta şi asistată de un secretariat tehnic.

Acestui articol îi corespunde cerința ISO 9001:2015: 5.3 Roluri organizaţionale, autorităţi şi responsabilităţi. Aceasta stabilește cerințele pentru a asigura că responsabilitățile sunt definite clar în cadrul sistemului de management al calității (SMC). Cerința este esențială pentru asigurarea unei structuri organizatorice eficiente și pentru identificarea clară a responsabilităților pentru implementarea și menținerea SMC-ului.
Atât ISO 9001:2015, cât și OSGG 600/2018, pun accent pe importanța identificării și stabilirii clară a rolurilor și responsabilităților pentru a asigura o implementare eficientă a cerințelor specifice.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial

OSGG 600/2018, Art. 4
(1) În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entităţi publice.
(2) Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entităţii publice în domeniul controlului intern managerial, în funcţie de stadiul implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activităţi, responsabili şi termene, precum şi alte elemente relevante în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
(3) În Programul de dezvoltare se evidenţiază inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu.

Acestui articol îi corespunde cerința ISO 9001:2015: 6.2 Obiectivele referitoare la calitate şi planificarea realizării lor care se referă la stabilirea obiectivelor organizaționale, planificarea atingerii acestora, monitorizare și revizuire.
Atât ISO 9001:2015, cât și OSGG 600/2018, subliniază importanța stabilirii obiectivelor și planificării pentru realizarea lor în cadrul organizațiilor. Cu toate acestea, ISO 9001:2015 se referă la obiectivele calității, axate pe îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite de organizație, satisfacția clienților și eficiența proceselor iar OSGG 600/2018 Art. 4 se referă la politica și strategia în domeniul controlului intern managerial al entităților publice, având ca scop asigurarea unei guvernări eficiente și alinierea cu obiectivele generale ale entității publice.

Acţiuni de tratare a riscurilor şi oportunităţilor

OSGG 600/2018, Art. 5
(1) Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui Comisiei de monitorizare şi se organizează în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al entităţii publice.
(2) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entităţii publice, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile.
(3) Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor şi asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.
(4) Riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor se identifică şi se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entităţii publice.
(5) Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entităţii publice, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii.

Acestui articol îi corespunde cerința ISO 9001:2015 – 6.1 Acţiuni de tratare a riscurilor şi oportunităţilor. Atât ISO 9001:2015, cât și OSGG 600/2018, abordează importanța identificării și gestionării riscurilor și oportunităților pentru asigurarea succesului organizațional. Ambele documente promovează necesitatea monitorizării și revizuirii periodice a acțiunilor și rezultatelor pentru a asigura eficacitatea acestora. ISO 9001:2015 se concentrează pe gestionarea riscurilor și oportunităților în cadrul sistemului de management al calității, cu accent pe îmbunătățirea calității produselor și serviciilor și satisfacției clienților. OSGG 600/2018 Art. 5 se referă la evaluarea performanței activităților și rezultatelor în cadrul entităților publice din România, axându-se pe monitorizarea performanțelor și conformității cu obiectivele stabilite.

Lista standardelor de control intern managerial aplicabile entităților publice conform OSGG 600/2018 şi corespondenţa acestora cu cerinţele ISO 9001:2015

 • Mediul de control
  • Standardul 1 – Etică şi integritatea – cerința 5.2 – Politica referitoare la calitate
  • Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini – cerința 5.3 – Roluri organizaţionale, responsabilităţi, autorităţi
  • Standardul 3 – Competenţă, performanţă – cerința 7.2 – Competenţa
  • Standardul 4 – Structura organizatorică – cerința 5.3 – Roluri organizaţionale, responsabilităţi, autorităţi
 • Performanţe şi managementul riscului
  • Standardul 5 – Obiective – cerința 6.2 – Obiectivele şi planificarea acestora în vederea atingerii lor
  • Standardul 6 – Planificarea – cerința 8.1 – Planificarea şi controlul operaţional
  • Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor – cerința 9.1 – Monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare
  • Standardul 8 – Managementul riscului – cerința 6.1 – Acţiuni pentru abordarea riscurilor şi oportunităţilor.
 • Activităţi de control
  • Standardul 9 – Proceduri – cerința 8 – Operarea
  • Standardul 10 – Supravegherea – cerința 9.1 – Monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare
  • Standardul 11 – Continuitatea activităţii – cerința 8 – Operare
 • Informarea şi comunicarea
  • Standardul 12 – Informarea şi comunicarea – cerința 7.4 – Comunicare
  • Standardul 13 – Gestionarea documentelor – cerința 7.5 – Informaţii documentate
 • Evaluare şi audit
  • Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial – cerința 9.3 – Analiza de management
  • Standardul 16 – Auditul intern – cerința 9.2 – Audit intern

În finalul acestui articol, vreau să îndemn cu căldură pe toți cei interesați să facă un pas înainte și să își dezvolte competențele în domeniul controlului intern managerial, managementului riscului în entitățile publice sau în managementul calității conform standardului ISO 9001:2015.

Aceste cursuri reprezintă o oportunitate valoroasă de a obține cunoștințe solide, de a înțelege strategiile și metodele eficiente de gestionare a riscurilor și de a dobândi abilitățile necesare pentru asigurarea unui control intern eficient în diverse contexte organizaționale. În plus, veți avea oportunitatea de a interacționa cu experți în domeniu, de a schimba idei și bune practici cu colegi din diverse medii și de a vă dezvolta o rețea valoroasă de contacte profesionale.

Educația continuă este cheia succesului într-o lume în continuă schimbare, iar acum este momentul perfect să vă investiți timpul și energia în propria dezvoltare. Echipa noastră de lectori dedicată vă va însoți pe parcursul acestei călătorii de învățare și vă va sprijini în atingerea obiectivelor propuse.

Nu mai stați pe gânduri! Înscrieți-vă acum la cursurile Control Intern Managerial și Managementul Riscului în Entități Publice sau la cursul de Manager Calitate – ISO 9001:2015 și veți descoperi o lume fascinantă a posibilităților și a excelenței profesionale.